CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Értékesítési pályázatok


A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a GEOFIL Környezetvédelmi, Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltatási, Kutatási Kft f.a. 2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.  sz.. /Cg.11-09-003499/  alatti  adós gazdálkodó szervezetnek a Tatabányai Törvényszék 4. Fpk.70.174/2016/2 sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

  • tatabányai 2474/9 hrsz alatt felvett, belterületi, ipartelep megjelölésű, 1 ha 3727 m2 területű, természetben 2800 Tatabánya, Alugyári u. 1 sz. alatti ingatlan.

Az ingatlant  a következő terhek terhelik: a tatabányai 2478/16 hrszt-t illető egyéb szolgalmi jog, végrehatási jog 3.316.401.-Ft adótartozás és jár. erejéig, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára, végrehatási jog 2.375.784.-Ft adótartozás és jár. erejéig, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára, végrehatási jog 5.078.090.-Ft és jár. erejéig NAV Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatóság javára, végrehatási jog 4.241.427.-Ft adótartozás és jár. erejéig, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára, végrehatási jog 1.195.486.-Ft adótartozás és jár. erejéig, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára, végrehatási jog 1.094.984.-Ft adótartozás és jár. erejéig, Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára, végrehatási jog 1.279.660.-Ft főkövetelés és jár. erejéig, Török Lászlóné javára,jelzálogjog 1.995.797.-Ft adótartozás és jár, erejéig Tatabánya MJV Polgármesteri Huvatal javára,  felszámolási eljárás megindítása

 

Ingatlan irányára:  87.800.000.-Ft azaz Nyolcvanhétmillió-nyolcszázezer forint.

Bánatpénz: 2.634.000.-Ft

 

Az adós ingatlan értékesítése vonatkozásában az ÁFA általános szabályokat választotta, ezért az értékesítést ÁFA nem terheli.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2017. augusztus 18. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 04. 14 óra.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2016. október 11. december 17. a felszámolás kezdő időpontja 2016. október 19.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve hogy a vagyontárgyat meg  kívánja vásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

 

Az ajánlattevő köteles a bánatpénzt a CERES KFT RAIFFEISEN Bank ZRT-nél vezetett  12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben a bánatpénz igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike,  vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

 

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénzt az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

 

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

 

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

 

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

A bánatpénzt a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A § (4) bekezdés szerinti elektronikus ártárgyaláson az ajánlatot tevő  pályázó neki felróható okból nem vesz részt, vagy az ajánlatát visszavonja.

Az adás-vételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg az elfogadott vételár 0,75%+ÁFA díjért,  a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

 

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

A bánatpénz a vételárba beszámít.

 

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.


 

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

 

A vagyontárgy a 82-511-945 központi telefonon történt időpont-egyeztetést követően tekinthető meg keddi napokon  9-11 óra között.

huende

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06-82-511-945

06-70-633-3444

Központi fax:
06-82-311-763

A társaság ügyvezetői:

  • Dr. Vass Magdolna
    06-70-633-3444
  • Pápai Zsolt
    06-70-618-8251