CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Értékesítési pályázatok

 

 A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a PAROLA-BAU Kft. f.a. 5123 Jászárokszállás, Ady Endre utca 4. /Cg.16-09-011192/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Szolnoki Törvényszék 10. Fpk.41/2017/12 sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

  1. Mátraszentimre 190/2 hrsz. alatti, belterületi, „kivett lakóház” megjelölésű, 96 m2 területű, természetben 3235 Mátraszentimre, Szabadság u. 6. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. (4. értékesítés)

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

- 14 m2 területre az iratokhoz csatolt vázrajz szerint vezetékjog terheli, melynek jogosultja az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. (vezetékjogi engedély VMM-196/2012, 20621, Mátraszentimre 0,4 kV-os 1. sz. vezetékrendszer)

- 61.363.000.-Ft erejéig végrehajtási jog terheli, melynek jogosultja a NAV 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. (ideiglenes pénzkövetelés biztosítása jogcímén a NAV képviseletében eljár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság 5000 Szolnok, József Attila út 2.)

- 2.696.691.-Ft adótartozás és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli, melynek jogosultja a NAV 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. (a NAV képviseletében eljár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság 5000 Szolnok, Pf.: 53.)

- felszámolási eljárás, felszámoló CERES Kft.

Becsérték: 9.600.000-Ft (a 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 4§ 2/C.  alapján leszállítva)

Minimálár: 5.760.000.-Ft (a 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 4§ 2/C. b./ alapján)

Bánatpénz: 288.000.-Ft

 

  1. Mátraszentimre 018/2 hrsz. alatti, külterületi „kivett lakóház, udvar és gazdasági épület” megjelölésű, 769 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. (4. értékesítés)

 

Az ingatlan jelenleg bérleti szerződés alapján hasznosítás alatt áll. A bérleti szerződés sikeres pályázat esetén a Cstv. 47 § alapján azonnali hatállyal felmondásra kerül, vagy a nyertes pályázó igénye szerint módosítható.

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

- 61.363.000.-Ft erejéig végrehajtási jog terheli, melynek jogosultja a NAV 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. (ideiglenes pénzkövetelés biztosítása jogcímén a NAV képviseletében eljár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság 5000 Szolnok, József Attila út 2.)

- 2.696.691.-Ft adótartozás és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli, melynek jogosultja a NAV 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. (a NAV képviseletében eljár a NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatósága 5000 Szolnok, Pf.: 53.)

- felszámolási eljárás, felszámoló CERES Kft

Becsérték: 10.020.000.-Ft (a 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 4§ 2/C.  alapján leszállítva)

Minimálár: 6.012.000.-Ft(a 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 4§ 2/C. b./ alapján)

Bánatpénz: 300.600.-Ft

Az értékesítést ÁFA nem terheli, az adós ingatlan értékesítése vonatkozásában az általános szabályokat választotta.

A becsérték leszállítására amiatt került sor, mivel a Kormányrendeletben foglalt feltételek szerint megállapított minimáláron sem érkezett egyetlen pályázat sem, emiatt a felszámolási eljárás elhúzódik.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

 

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2018. augusztus 31.10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. szeptember 15. 10 óra.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2017. március 09. a felszámolás kezdő időpontja 2017. augusztus 07.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve hogy melyik vagyontárgyat kívánja megvásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles a bánatpénzt a CERES KFT OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11739078-21417092 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben a bánatpénz igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénzt az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az adás-vételi szerződéseket a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 120.000.-Ft+ÁFA díjért,  a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

A bánatpénz a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az ismert elővásárlásra jogosultak, valamint az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgyak az EÉR-ben egyeztetett időpontban tekinthetők meg.


 

huende

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06-82-511-945

06-70-633-3444

Központi fax:
06-82-311-763

A társaság ügyvezetői:

  • Dr. Vass Magdolna
    06-70-633-3444
  • Pápai Zsolt
    06-70-618-8251