CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Értékesítési pályázatok

Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Hőtechnika '98 Tervező-Kivitelező Kft. „f.a.” 4028 Debrecen, Zrínyi u. 22. sz.  /Cg.: 09-09-005950/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 7.Fpk.310/2019/4. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

  • Debrecen III. kerület 5121 hrsz. alatt felvett, belterületi, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 1080 m2 területű, 4028 Debrecen III. kerület, Jósika u. 4. sz. alatti ingatlan 1/1 illetősége.

Becsérték: 46.000.000.-Ft, azaz Negyvenhatmillió forint+ÁFA

Bánatpénz: 1.580.000.-Ft, azaz Egymillió-ötszáznyolcvanezer forint.

Minimálár: 46.000.000.-Ft, azaz Negyvenhatmillió forint+ÁFA

 

Az értékesítést ÁFA terheli, mivel az ingatlan építési teleknek minősül. Az ÁFA törvény 142 § (1) g/ pont alapján a felszámolási eljárásra tekintettel a fordított adózás szabályai az irányadóak.

Magánszemély a bruttó árat köteles megfizetni.

Az ingatlan tehermentes, azonban a tulajdoni lap III. részén található feljegyzés szerint az ingatlanra földszinti lakóház nem építhető.

 

A vagyonelem értékesítése első értékesítés. 

A felszámolás során hitelezői választmány, hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, az ingatlan tehermentes, ezért az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009 (X.20.) Kormányrendelet 2 § (2) bekezdése alapján a felszámoló szervezetnek nem kellett megküldenie a Cégközlönyben való megjelenést megelőző 15 napon belül.

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2020. augusztus 07. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 22. 10 óra

 

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2019. október 14.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén: elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét),

- az ajánlott nettó vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot és személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 15 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az ingatlanra az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 350.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a vagyontárgyra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

A hirdetményben megjelölt ingatlan a felszámoló távollétében is megtekinthető.


 

huende

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742

Központi fax:
06 82-311-763

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.