CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Értékesítési pályázatok

RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.”

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a RÁTHONYI Élelmiszeripari és Kereskedelmi Egyszemélyes Kft. „f.a.” 4030 Debrecen, Alma utca 24. sz. /Cg.: 09-09-000305/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 4.Fpk.388/2017/18/I. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett, tehermentes vagyontárgyait:

  1. - 1 db KARLWASCH-TOP-WASCH - Palackmosó gép

A palackmosó gép 60%-os készültségű, a gép a visszaváltott üdítő- és sörösüvegek újratöltése előtti mosásra készült.

Becsérték: 4.572.000.-Ft+ÁFA, azaz Négymillió- ötszázhetvenkettőezer forint+ÁFA.(az új becsérték a hetedik hirdetményben meghatározott minimálárral egyezik meg)

Minimálár: 2.743.200-Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió- hétszáznegyvenháromezer forint+ÁFA. 

(a minimálár az új becsérték 60%-a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2c) bekezdésének b) pontja alapján)

 

- 1 db KARLBLOCK-DR-60 – Palacktöltő-záró gép

A palacktöltő-záró gép az üdítő és sör palackokba való töltésére készül.

Becsérték: 4.572.000.-Ft+ÁFA, azaz Négymillió- ötszázhetvenkettőezer forint+ÁFA.(az új becsérték a hetedik hirdetményben meghatározott minimálárral egyezik meg)

Minimálár: 2.743.200-Ft+ÁFA, azaz Kettőmillió- hétszáznegyvenháromezer forint+ÁFA. 

 (a minimálár az új becsérték 60%-a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2c) bekezdésének b) pontja alapján)

Az 1. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg.

Az 1. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak becsértéke összesen: 9.144.000.-Ft+ÁFA, azaz Kilencmillió-száznegyvennégyezer forint+ÁFA.

A vagyontárgyak minimálára összesen: 5.486.400.-Ft+ÁFA, azaz Ötmillió-négyszáznyolcvanhatezer forint+ÁFA 

Az ajánlati biztosíték összesen: 457.200.- Ft, azaz Négyszázötvenhétezer-kettőszáz forint.

Az ÁFA a fordított adózás szabályai kerül megállapításra, magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni.

A vagyontárgyak értékesítése nyolcadik értékesítés. A becsérték csökkentésére a vagyontárgyak iránti érdeklődés - eddigi 7 nyilvános hirdetés alatti - teljes hiánya miatt, a vagyontárgyak mielőbbi értékesítése érdekében került sor.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét valamennyi hitelező részére megküldte a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 4 § (2a) bekezdés alapján. A minimálár csökkentését a 4 § (2a) bekezdésben megjelölt személyek nem ellenezték.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2020.december 18. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. január 04. 10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2018. július 23.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy mely vagyontárgyat kívánja megvásárolni, az 1. részletezett vagyontárgyak esetén azt is, hogy az ott jelölt vagyontárgyakat egyben vásárolja meg,

- az ajánlott nettó vételárat, megjelölve az egyes tételekre ajánlott vételárat az 1,2, pontban írt vagyontárgyaknál is.

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. 

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződéseket a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 200.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

A vagyontárgyak az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthetők meg.


 

huende

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Postacím:

1135 Budapest, Tahi utca 79/A. földszint 3.


 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.