CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Értékesítési pályázatok

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a PAROLA-BAU Kft. f.a. 5123 Jászárokszállás, Ady Endre utca 4. /Cg.16-09-011192/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Szolnoki Törvényszék 10. Fpk.41/2017/12 sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

  1. Mátraszentimre 190/2 hrsz. alatti, belterületi, „kivett lakóház” megjelölésű, 96 m2 területű, természetben 3235 Mátraszentimre, Szabadság u. 6. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. (6. értékesítés)

 

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

- 14 m2 területre az iratokhoz csatolt vázrajz szerint vezetékjog terheli, melynek jogosultja az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 3525 Miskolc, Dózsa György u. 13. (vezetékjogi engedély VMM-196/2012, 20621, Mátraszentimre 0,4 kV-os 1. sz. vezetékrendszer)

- 61.363.000.-Ft erejéig végrehajtási jog terheli, melynek jogosultja a NAV 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. (ideiglenes pénzkövetelés biztosítása jogcímén a NAV képviseletében eljár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság 5000 Szolnok, József Attila út 2.)

- 2.696.691.-Ft adótartozás és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli, melynek jogosultja a NAV 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. (a NAV képviseletében eljár a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóság 5000 Szolnok, Pf.: 53.)

- felszámolási eljárás, felszámoló CERES Kft.

Becsérték: 6.320.000-Ft (a 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 4§ (2c)  alapján 21 %-kal leszállítva)

Minimálár: 3.792.000-Ft (a 237/2009. (X.20) Kormányrendelet 4§ (2c) b./pont alapján, a becsérték 60 %-a)

Ajánlati biztosíték: 189.600.-Ft

 

Az értékesítést ÁFA nem terheli, az adós ingatlan értékesítése vonatkozásában az általános szabályokat választotta.

A becsérték leszállítására amiatt került sor, mivel az ötödik értékesítésen a Kormányrendeletben foglalt feltételek szerint megállapított minimáláron sem érkezett érvényes pályázat, emiatt a felszámolási eljárás elhúzódik.

Jelen hirdetmény a végrehajtási jog jogosultja részére a megjelenést megelőzően megküldésre került.

A minimálár csökkentését 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésében megjelölt személyek írásban nem ellenezték.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2019. február 08. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. február 23. 10 óra.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2017. március 09. a felszámolás kezdő időpontja 2017. augusztus 07.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve hogy a  vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES KFT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

 Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adás-vételi szerződéseket a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 120.000.-Ft+ÁFA díjért,  a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az ismert elővásárlásra jogosultak, valamint az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgy az EÉR-ben egyeztetett időpontban tekinthető meg.


 

huende

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06-82-511-945

06-70-618-8251

Központi fax:
06-82-311-763

A társaság ügyvezetői:

  • Dr. Vass Magdolna
    06-70-618-8251
  • Pápai Zsolt
    06-70-618-8251