CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg. 14-09- 306648, 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a ZENITBAU Építőipari és Ingatlanhasznosító Bt. „f.a.” 1161 Budapest, Rákóczi út 67. a. ép. sz. /Cg.: 01-06-739438/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.3324/2019/4. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

Szigetszentmiklós 5822/5 hrsz. alatt felvett, belterületi, „kivett beépítetlen terület” megjelölésű, 356 m2 területű, természetben 2310 Szigetszentmiklós, Vágány u. 32. sz. alatt található ingatlan.

Az ingatlanon egy kb. 15 évvel ezelőtt megkezdett építkezés következtében egy szerkezetkész lakóház található.

A telekre a közművek beköthetők, a közműfejlesztési hozzájárulások befizetése után.

Az ingatlan az ÁFA törvény szempontjából építési teleknek minősül.

 

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

 

- gázvezeték szolgalmi jog, melynek jogosultja a TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.

 

- vezetékjog, melynek jogosultja az ELMŰ Hálózati Kft. 1132 Budapest, Váci út 72-74.

 

- jelzálogjog 449.000.-Ft és járulékai erejéig, melynek jogosultja az Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, Budapest, Széchenyi u. 2.

 

- felszámolási eljárás megindítása, felszámoló: CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5.

 

Becsérték: 3.600.000.-Ft+ÁFA, azaz Hárommillió-hatszázezer forint+ÁFA.

Minimálár: 3.600.000.-Ft+ÁFA, azaz Hárommillió-hatszázezer forint +ÁFA.

 

Az ajánlati biztosíték: 180.000.- Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer forint.

 

Az ingatlan értékesítése ÁFA köteles. Az adózásra a fordított adózás szabályai vonatkoznak.

Magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni.

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése alapján a zálogjogosult hitelező részére megküldte. Az adósnál hitelezői választmány nem működik, hitelezői képviselő választására nem került sor.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2020. június 26. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. július 11. 10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2020. január 15.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét),

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

 

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. 

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 100.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a vagyontárgyra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

A megjelölt vagyontárgy az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban tekinthető meg.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.