CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg. 14-09- 306648, 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Laptopszalon Informatikai, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. „f.a.” 7624 Pécs, Ifjúság útja 11. sz.  /Cg.: 02 09 073262/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Pécsi Törvényszék 7.Fpk.5/2020/8. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

Budapest 13182/1/A/21 hrsz. alatt felvett, belterületi, üzlethelység megjelölésű, 22 m2 területű, természetben 1024 Budapest, Lövőház utca 12. fszt. 01/D „felülvizsgálat alatt”  sz. alatt található ingatlan.

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

- jelzálogjog 28.000.000.-Ft erejéig, melynek jogosultja: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38.

- elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38.

- jelzálogjog 250.000.000.-Ft erejéig, melynek jogosultja: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38.

- elidegenítési és terhelési tilalom a jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja: MKB Bank Zrt Budapest, Váci utca 38.

- felszámolási eljárás megindítása, felszámoló: CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. 7400 Kaposvár, Arany János tér 5.

 

Becsérték: 18.500.000.-Ft azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint

Minimálár: 18.500.000.-Ft azaz Tizennyolcmillió-ötszázezer forint

Az ajánlati biztosíték: 755.000.- Ft, azaz Hétszázötvenötezer forint.

 

Az ingatlan értékesítése ÁFA mentes, az adózó az ÁFA vonatkozásában az általános szabályokat választotta.

A becsértékét ingatlanforgalmi értékbecslő állapította meg.

 

  1. Számítástechnikai műszaki gépek, felszerelések, tartozékok, PC alkatrészek, nyomtatók, laptopok, asztali gépek, mobiltelefonok, szoftverek, kártyák, mobiltelefonok, mobiltelefon tartozékok stb. az EÉR-ben feltett lista alapján.

Az ebbe a csoportba meghirdetett vagyontárgyak kizárólag egyben vásárolhatóak meg.

A felszámoló a vagyontárgyak vonatkozásában szavatossági igényt kizár. Kizárja továbbá felelősségét a minőség, működőképesség, darabszám vonatkozásában is, mivel a vagyontárgyakat tételesen nem vette át.

Becsérték: 62.000.000.-Ft+ÁFA, azaz Hatvankettőmillió forint+ÁFA

Minimálár: 62.000.000.-Ft+ÁFA, azaz Hatvankettőmillió forint+ÁFA

Az ajánlati biztosíték: 2.060.000.-Ft azaz kettőmillió-hatvanezer forint

Az ÁFA a fordított adózás szabályai szerint kerül felszámításra.

Magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni.

 

  1. Kerékpárok, elektromos motorok, kerékpár alkatrészek, felszerelések az EÉR-ben feltett lista alapján.

Az ebbe a csoportba meghirdetett vagyontárgyak kizárólag egyben vásárolhatóak meg.

A felszámoló a vagyontárgyak vonatkozásában szavatossági igényt kizár. Kizárja továbbá felelősségét a minőség, működőképesség, darabszám vonatkozásában is, mivel a vagyontárgyakat tételesen nem vette át.

Becsérték: 18.000.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizennyolcmillió forint+ÁFA

Minimálár: 18.000.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizennyolcmillió forint+ÁFA

Az ajánlati biztosíték: 740.000.-Ft azaz Hétszáznegyvenezer forint

Az ÁFA a fordított adózás szabályai szerint kerül felszámításra.

Magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni.

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése alapján a zálogjogosult hitelező részére megküldte, aki észrevételt nem tett. Az adósnál hitelezői választmány nem működik, hitelezői képviselő választására nem került sor.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2020. június 26. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2020. július 11. 10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2020. április 06.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

 

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét),

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot és személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

 

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 15 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével az ingatlan vonatkozásában, az ingóságok vonatkozásában szintén 15 napon belül, a nyertes pályázó által megküldött szerződés tervezet alapján.

Az adás-vételi szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az ingatlanra az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 250.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésekben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a vagyontárgyakra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

A hirdetményben megjelölt ingatlan az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Az egyéb vagyontárgyak 2020. július 06. napján de. 10-12 óra közt a 8600 Siófok, Bajcsy Zsilinszky E. u. 201. sz. alatti raktárban tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.