CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 8600 Siófok, Fő tér 10/B A. lph. 1/2. sz., levelezési cím: 1135 Budapest, Tahi u. 79/A fszt. 3./ a Lalomba Kft. „f.a.” 8649 Balatonberény, 2125. hrsz. /Cg.: 14-09-316933 / alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Kaposvári Törvényszék 6/I.Fpk.105/2020/7. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett ingatlanát:

- Bakonykoppány 024 hrsz. alatt felvett, külterületi „kivett saját használatú út” megjelölésű, 9890 m2 területű, természetben a 8571 Bakonykoppány „felülvizsgálat alatt” található ingatlan 9830/9890 tulajdoni illetősége.

Becsérték: 884.700.-Ft, azaz Nyolcszáznyolcvannégyezer-hétszáz forint. Minimálár: 1.750.000.-Ft, azaz Egymillió-hétszázötvenezer forint. (Az első hirdetményben meghatározott minimálár 70 %-a) Ajánlati biztosíték:87.500.-Ft azaz Nyolcvanhétezer-ötszáz forint (A minimálár 5 %-a) Az értékesítés ÁFA mentes. Az ingatlani illetőséget az alábbi terhek terhelik: - vezetékjog terheli a VII-S-001/03445-3/2012. sz. határozat alapján 829 m2 területre a változási vázrajz és a terület-kimutatás szerint, jogosult az E.ON Észak-Dunántúli Áramhálózati Zrt.; -223.272.945.-Ft, azaz Kettőszázhuszonhárommillió-kettőszázhetvenkettőezer-kilencszáznegyvenöt forint és járulékai erejéig végrehajtási jog terheli, a NAV Somogy Megyei Adó-és Vámigazgatósága 7401 Kaposvár, Pf.: 177. javára, jogosult a Magyar Állam; - felszámolási eljárás, felszámoló: CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft., 8600 Siófok, Fő tér 10/B A. lph. 1/2. Az értékesítésre meghirdetett ingatlan tulajdonostársait elővásárlási jog illeti meg, akiket a pályázaton elért érvényes vételárat elővételi joguk gyakorlása érdekében értesíteni fogunk. A felszámoló előzetes megkeresésére a tulajdonostársak tulajdoni részilletőségeik együttes értékesítését nem kérték. A vagyonelem értékesítése második értékesítés. A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 4 § (2a) bekezdése alapján a hitelezők részére megküldte. A hitelezők a minimálár leszállítását nem ellenezték. Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk: Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2021. szeptember 3. 10 óra 00 perc.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 18. 10 óra 00 perc.

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2021. január 14.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén: nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén: elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét), - az ajánlott nettó vételárat - az ajánlati kötöttség vállalását. A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot és személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya. Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft.Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és azajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni. A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell. Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen. A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs. Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja. A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 15 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el. A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. Az adásvételi szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása. Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Az ingatlanra az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 100.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik. A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít. Részletfizetésre lehetőség nincs. A felszámoló a vagyontárgyra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti. A felszámoló tudomása szerint nincs környezeti teher. A hirdetményben megjelölt ingatlan a felszámoló távollétében is megtekinthető.

Kapcsolódó dokumentum(ok) letöltése:
Kapcsolódó EÉR link(ek):

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.