CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg.: 14-09- 306648; 8600 Siófok, Fő tér 10/B A. lph. 1/2. sz.; levélcím: 1135 Budapest, Tahi u. 79/A fszt. 3./ a ''Dudás és Dudás'' Bt. ''f.a.'' (cégjegyzékszám:18-06-102323; adószám: 2969603-1-18) 9737 Bük, Kossuth L. u. 38. sz. alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Szombathelyi Törvényszék 5.Fpk.9/2021/5. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

 

- Bük 70/A/4 hrsz. alatt felvett, 92 m2 területű, „konyha, egyéb helyiség” megjelölésű, 9717 Bük, Kossuth utca 18. „felülvizsgálat alatt” sz. alatti ingatlan 1/1 illetősége, a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó 394/10000 illetőséggel.

 

A vagyontárgyat az alábbi terhek terhelik:

- Végrehajtási jog 45.766-Ft főkövetelés és jár. erejéig, Fekete László Önálló Bírósági Végrehajtó Vh.144.V.647/2006/14, melynek jogosultja: Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület, 1016 Budapest, Mészáros utca 15-17.

- végrehajtási jog 6.859.546.-Ft adótartozás és jár. erejéig NAV 1054 Budapest, Széchenyi út 2. javára, képviseletében eljár: NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatósága, 9701 Szombathely, Pf: 851.

- felszámolási eljárás megindítása, jogosult: Szombathelyi Törvényszék 9700 Szombathely, Szily János utca 7.

A vagyontárgyra bérleti szerződés került megkötésre a felszámolás kezdő időpontja előtt, amely felmondásra került.

 

Becsérték: 15.000.000.-Ft, azaz Tizenötmillió forint

Minimálár: 15.000.000.-Ft, azaz Tizenötmillió forint

Ajánlati biztosíték: 650.000.-Ft, azaz Hatszázötvenezer forint

               

A vagyontárgy értékesítését ÁFA nem terheli, mivel a társaság az általános szabályok szerinti ÁFA fizetési módot választotta.  

 

A vagyontárgy értékesítése első értékesítés.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése alapján, az ott megjelölt határidőben az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett végrehajtási jogok jogosultjai részére megküldte, hitelezői választmány, hitelezői képviselő választására pedig nem került sor. 

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2022. január 07. 10 00 óra

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022. január 22. 10 00 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2021. július 08.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét),

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását

- a vagyontárgyra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, illetve egyéb szervezet esetében nyilvántartási igazolást (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

A felszámoló szervezet a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező pályázó által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló szervezet a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló biztos az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámoló szervezet akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a pályázati hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 óráig megfizetésre kerül.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell. 

 

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 15 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. 

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 150.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a vagyontárgyra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel.

 

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor.

 

Az értékesítésre meghirdetett vagyontárgy vonatkozásában közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

 

A megjelölt vagyontárgy a helyszínen tekinthető meg.

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.