CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. /Cg.: 14-09- 306648; 8600 Siófok, Fő tér 10/B A. lph. 1/2. sz.; levélcím: 1135 Budapest, Tahi u. 79/A fszt. 3 a RALLY-TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.''f.a.''(cégjegyzékszám: 09-06-011255; adószám:21171604-2-09) 4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.sz. alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 9.Fpk.272/2021/4. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

  1. tétel: Püspökladány 1971/30 hrsz alatt felvett, ipartelep megjelölésű, 732 m2 területű, 4150 Püspökladány, Táncsics Mihály utca 27. sz. alatti ingatlan 1/1 illetősége

 

A vagyontárgyat az alábbi terhek terhelik:

- jelzálogjog 78.488 CHF tőke és jár. erejéig, melynek jogosultja: OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt 150 Budapest, Nádor utca 16.

- Végrehajtási jog 804.769.-Ft főkövetelés és jár. erejéig, melynek jogosultja a Magyar Állam, képviseletében eljár: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó és Vámigazgatósága,4001 Debrecen, Pf.:83

- felszámolási eljárás megindítása, jogosult: Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen, Széchenyi utca 9.

Becsérték: 20.000.000.-Ft , azaz Húszmillió forint 

 

Az ingatlan ipari építmény, korábban karosszéria lakatos műhely működött a felépítményben.

A felépítményben egy festékszóró kabin található, amely nem képezi a pályázat tárgyát, harmadik személy tulajdona. 

Az ingatlanon található felépítmény fém pillérvázas műhely, tégla kitöltő falazattal, vasbeton alapon. A nyílászárok fa és fém szerkezetűek, nem hőszigeteltek., a födém fémvázas, fémlemez kitöltőelemekkel. A felépítmény nem hőszigetelt, fűtésrendszere elavult, a felépítmény jelentős felújításra, korszerűsítésre szorul.

A felépítmény természetbeni területe nem egyezik meg az ingatlan-nyilvántartási térképeken szerepelő területtel, mivel  engedély nélküli túlépítés történt a szomszédos ingatlan területére. Emiatt a szomszédos ingatlan tulajdonosa kártérítési igényt jelentett be, jelezte továbbá, hogy akár bírósági úton is kérni fogja a túlépítés lebontását. 

  1. tétel: Püspökladány 1971/32 hrsz. alatt felvett, „kivett saját használatú út” megjelölésű, 408 m2 területű, természetben 4150 Püspökladány Táncsics Mihály utca található ingatlan 1/4 illetősége

 

A vagyontárgyat az alábbi terhek terhelik:

- OPUSZ TITÁN Áramhálózati Zrt 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41. sz, javára vezetékjog az ingatlan 8 m2 területére

- végrehajtási jog 814.769.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, melynek jogosultja a Magyar Állam, képviseli: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adós és Vámigazgatósága, 4001 Debrecen, Pf: 83

- felszámolási eljárás megindítása, jogosult: Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen, Széchenyi utca 9.

Becsérték: 150.000.-Ft Százötvenezer forint   1. tétel: Püspökladány 1971/33 hrsz. alatt felvett, „kivett saját használatú út” megjelölésű, 239 m2 területű, természetben  4150 Püspökladány Táncsics Mihály utca  alatti ingatlan 1/4 illetősége

 

A vagyontárgyat az alábbi terhek terhelik:

- OPUSZ TITÁN Áramhálózati Zrt 4024 Debrecen, Kossuth Lajos utca 41. sz, javára vezetékjog az ingatlan 8 m2 területére

- végrehajtási jog 814.769.-Ft főkövetelés és járulékai erejéig, melynek jogosultja a Magyar Állam, képviseli: NAV Hajdú-Bihar Megyei Adós és Vámigazgatósága, 4001 Debrecen, Pf: 83

- felszámolási eljárás megindítása, jogosult: Debreceni Törvényszék 4025 Debrecen, Széchenyi utca 9.

Becsérték: 150.000.-Ft Százötvenezer forint 

 

A 2. és 3. tétel alatt értékesítésre meghirdetett ingatlanok tulajdonostársait elővásárlási jog illeti meg, akiket a pályázaton elért érvényes vételárról elővételi joguk gyakorlása érdekében értesíteni fogunk.

A felszámoló előzetes megkeresésére a tulajdonostársak tulajdoni részilletőségeik együttes értékesítését nem kérték.

A vagyontárgyak értékesítését ÁFA nem terheli, mivel a társaság az általános szabályok szerinti ÁFA fizetési módot választotta.  

A meghirdetett vagyontárgyak kizárólag együttesen vásárolhatóak meg, mivel az 1. tétel alatt megjelölt ingatlan kizárólag a 2 és 3. tétel alatt megjelölt, saját használatú út ingatlanokon keresztül közelíthető meg.

A vagyontárgyak együttes becsértéke 20.300.000.-Ft azaz Húszmillió-háromszázezer forint

Együttes minimálár: 20.300.000.-Ft azaz Húszmillió-háromszázezer forint

Ajánlati biztosíték:809.000.-Ft azaz Nyolcszázkilencezer forint

               _____________________________________________________

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2 § (2) bekezdése alapján, az ott megjelölt határidőben az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett zálogjogosult, végrehajtási jog jogosult részére megküldte, hitelezői választmány, hitelezői képviselő választására pedig nem került sor. 

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2022.január 03. 10.óra 00 perc

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2022.január 18. 10 óra 00 perc

 

A felszámolási eljárás kezdő időpontja: 2021. szeptember 15.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét),

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását

- az 1.tételben írt ingatlanra vonatkozó tájékoztatás tudomásul vételét

 

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

A felszámoló szervezet a pályázatok benyújtására szabott határidő megnyíltát megelőzően köteles elvégezni az EÉR-be bejelentkező pályázó által az azonosítása érdekében megadott adatok ellenőrzését annak érdekében, hogy ne szerezhessen tulajdont az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló szervezet a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót a felszámoló biztos az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámoló szervezet akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a pályázati hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 óráig megfizetésre kerül.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy az 1. tételben meghirdetett vagyontárgy vonatkozásában a műszaki állapotra és a túlépítésre vonatkozó tájékoztatást a pályázó tudomásul veszi, és ezek ismeretében vásárolja meg az ingatlant.

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével. 

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék EÉR működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 180.000.-Ft+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára. 

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a vagyontárgyakra vonatkozó szavatosságot kizárja a felszámolási eljárásra tekintettel.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor.

Az 1. tétel vonatkozásában közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

A megjelölt vagyontárgyak a helyszínen tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.