CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap


A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Quality Sweets Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. f.a. 4026 Debrecen, Kálvin tér 14. 1. em. 4. sz /Cg.09-09-014097/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 2. Fpk.300/2017/3 sz. végzésével kijelölt felszámolója  nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait, amelyeket kizárólag egyben lehet megvásárolni:

 

 • 1 db 8 szintes elektromos sütőkemence, típus MIWE-AEROMAT 60/40, gyári száma: 81776 (10 éves),
 • 1 db CELBA típusú dagasztógép, gyári száma: 5080-0 (11 éves),
 • 1 db WINKLER W80AZ típusú dagasztógép, gyári száma: 6881 (11 éves),
 • 1 db ROLLFIX COMBI típusú nyújtó-sodrógép, gyári szám: 11630980 (12 éves),
 • 1 db ETAGE, ROTOINOLBACK típusú 8 szintes elektromos kemence, 40/60, 380B, gyári száma: C11M5702760 (10 éves),
 • 1 db APRIRE AMACHINA FERMA LIVELLO OCIO ALL INTERNO típusú habverő (7 éves),
 • 1 db ROTHOTHERM WERNWR PLEIDERER 40*80 típusú forgós kenyérsütő gázos kemence (11 éves),
 • 1 db Romos 380V Sogelo WMX6ES típus, gyári száma: 8999705 (10 éves),
 • 1 db BST típusú tésztanyújtó, modell: 513, gyári szám: 050108 (10 éves),
 • 4 db kenyérszeletelő gép (8éves).

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

 

Az ingóságokat az alábbi terhek terhelik:

 

- zálogjog, melynek jogosultja a MÁTRA Takarékszövetkezet, 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.

 

- végrehajtási jog, NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó-és Vámigazgatósága 4001 Debrecen, Pf.: 83.

 

Becsérték: 890.000.-Ft

Minimálár: 4.000.000.-Ft

Bánatpénz: 200.000.-Ft

 

Az értékesítést ÁFA terheli a fordított adózás szabályai szerint.

 

A vagyontárgyak életkoruknál fogva is erősen leromlott, használaton kívüli  állapotban vannak, szavatossági igény nem érvényesíthető a vagyontárgyakkal kapcsolatosan.

A vagyontárgyakra értékbecslés készült, amely szerint valamennyi vagyontárgy 100.000.-Ft forgalmi érték alatti.

A minimálár meghatározására, az  értékesítésre vonatkozó Kormányrendelettől való eltérésre a zálogjogosult Mátra Takarékszövetkezet kérelmére került sor.  

 

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét valamennyi hitelező részére megküldte a Kormányrendelet 2 § (1) bekezdés és 4 § (2a) bekezdés alapján.Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

 

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja:     2018. február 23. 09 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje:         2018. március 12. 09 óra.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2017. március 09. a felszámolás kezdő időpontja 2017. augusztus 07.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

 

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve hogy melyik vagyontárgyat kívánja megvásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

 

Az ajánlattevő köteles a bánatpénzt a CERES KFT OTP Bank Nyrt-nél vezetett  11739078-21417092 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben a bánatpénz igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

 

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénzt az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

 

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

 

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

 

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

 

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 10 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

A bánatpénz a vételárba beszámít.

A vagyontárgyak  elszállításának költségei a nyertes pályázót terhelik.

 

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

 

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

 

A vagyontárgyak az EÉR-ben egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthetők meg.

Felszámolóbiztosok

 • Dr. Vass Magdolna
 • Dr. Csobánci Eszter
 • Ecsédi András
 • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

 • Pápai Zsolt
  06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.