CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap


A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a GEOFIL Környezetvédelmi, Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltatási, Kutatási Kft f.a. 2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.  sz.. /Cg.11-09-003499/  alatti  adós gazdálkodó szervezetnek a Tatabányai Törvényszék 4. Fpk.70.174/2016/2 sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

 

 1. tatabányai 2474/28 hrsz. alatti, belterületi, „kivett ipartelep” megjelölésű, 654 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada

Az ingatlant az alábbi jogok illetik, illetve terhelik:

 • illeti a Tatabánya belterület 2478/16 hrsz.-t terhel átjárási szolgalmi jog
 • illeti a Tatabánya belterület 2478/22 hrsz.-t terhelő átjárási és úthasználati szolgalmi jog
 • illeti a Tatbánya belterület 2478/25 hrsz.-t terhelő átjárási és úthasználati szolgalmi jog
 • terheli 6.783.352.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 687.805.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 5.078.090.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javára
 • terheli 3.150.260.- Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala javára
 • terheli 1.195.486.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 6.400.000.-Ft erejéig jelzálogjog a Nemzeti Fejlesztési és Innovációs Hivatal javára
 • terheli 1.098.984.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 1.279.660.-Ft főkövetelés jár. erejéig magánszemély javára
 • terheli 1.995.797.-Ft adótartozás és jár. erejéig jelzálogjog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • felszámolási eljárás, felszámoló CERES Kft.

 

Becsérték: 6.000.000.-Ft

Minimálár: 6.000.000.-Ft

Bánatpénz: 300.000.-Ft

(Első hirdetés)

Vevőnek vállalnia kell, hogy a felépítmény lomtalanítását elvégzi, ezen lomtalanítási kötelezettség figyelembevételével kerül megállapításra az ingatlan becsértéke.

Az adós ingatlan értékesítése vonatkozásában az ÁFA általános szabályokat választotta, ezért az értékesítést ÁFA nem terheli.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét valamennyi hitelező részére megküldte a 237/2009.(X.20.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdés és 4 § (2a) bekezdés alapján.

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

 

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2018. július 20. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. augusztus 4. 10 óra.

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2016. október 11. a felszámolás kezdő időpontja 2016. október 19.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve hogy a vagyontárgyat meg  kívánja vásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását

- a felépítmény lomtalanítására vonatkozó kötelezettségvállalást.

.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles a bánatpénzt a CERES KFT RAIFFEISEN Bank ZRT-nél vezetett  12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben a bánatpénz igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike,  vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénzt az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az adás-vételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 150.000.-Ft+ÁFA munkadíjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

A bánatpénz a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgy az EÉR-ben egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

 • Dr. Vass Magdolna
 • Dr. Csobánci Eszter
 • Ecsédi András
 • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

 • Pápai Zsolt
  06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.