CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

 

 A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg.: 14-09-306648, 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz., levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a GEOFIL Környezetvédelmi, Vegyipari, Kereskedelmi, Szolgáltatási, Kutatási Kft. f.a 2800 Tatabánya, Alugyári u. l. /Cg.: 11-09-003499/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Tatabányai Törvényszék 4.Fpk.70.174/2016/2 sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

 

 1. Tatabánya 2478/28 hrsz. alatti, belterületi, „kivett ipartelep” megjelölésű, 654 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada.

 

Az ingatlant az alábbi jogok illetik, illetve terhek terhelik:

 

 • illeti a Tatabánya belterület 2478/16 hrsz-t terhelő átjárási szolgalmi jog
 • illeti a Tatabánya belterület 2478/22 hrsz-t terhelő átjárási és úthasználati szolgalmi jog
 • illeti a Tatabánya belterület 2478/25 hrsz-t terhelő átjárási és úthasználati szolgalmi jog
 • terheli 6.783.352.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 687.805.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a NAV javára
 • terheli078.090.-Ft és jár. erejéig végrehajtási jog a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság javára
 • terheli 3.150.260.-Ft és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 195.486.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 6.400.000.-Ft erejéig jelzálogjog a Nemzeti, Fejlesztési és Innovációs Hivatal javára
 • terheli 094.984.-Ft adótartozás és jár. erejéig végrehajtási jog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára
 • terheli 279.660.-Ft főkövetelés és jár. erejéig Török Lászlóné javára
 • terheli995.797.-Ft adótartozás és jár. erejéig jelzálogjog a Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatal javára

-    felszámolási eljárás, felszámoló CERES Kft

 

Becsérték: 6.000.000.-Ft

Minimálár: 4.200.000.-Ft (A minimálár a becsérték 70 %-a)

Bánatpénz: 210.000.-Ft

 

(Második hirdetés)

Vevőnek vállalnia kell, hogy a felépítmény lomtalanítását elvégzi, ezen lomtalanítási kötelezettség figyelembevételével került megállapításra az ingatlan becsértéke.

 

Az adós ingatlan értékesítése vonatkozásában az ÁFA általános szabályokat választotta, ezért az értékesítést ÁFA nem terheli.

 

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét az érintett hitelezők részére megküldte a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdés és 4 § (2a) bekezdés alapján. A minimálár csökkentését és 4 § (2a) bekezdésben megjelölt személyek nem ellenezték.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

 

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

 

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2018. október 19. 10:00

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2018. november 03. 10:00

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2016. október 11., a felszámolás kezdő időpontja 2016. október 19.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

 

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve hogy a vagyontárgyat kívánja megvásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

- a felépítmény lomtalanítására vonatkozó kötelezettségvállalást

 

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírásmintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

 

Az ajánlattevő köteles a bánatpénzt a CERES KFT. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és a bánatpénz befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben a bánatpénz igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

 

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett bánatpénzt az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

 

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

 

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az adás-vételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg 150.000.Ft+ÁFA munkadíjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

 

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

A bánatpénz a vételárba beszámít.

 

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

 

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek. Az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek, valamint szervezetek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A felszámolás elrendelését megelőzően közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.

A vagyontárgy az EÉR-ben egyeztetett időpontban tekinthető meg.

                                         

Dr. Vass Magdolna felszámolóbiztos

Felszámolóbiztosok

 • Dr. Vass Magdolna
 • Dr. Csobánci Eszter
 • Ecsédi András
 • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

 • Pápai Zsolt
  06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.