CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT / Cg. 14-09- 306648,/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a TR-AGRORÖFI Kft f.a. 7191 Hőgyész, Arany J. u. 8. sz.  /Cg.: 17-09-008090/ alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Szekszárdi Törvényszék 13.Fpk. 128/2017/6 sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyát:

 

  • Hőgyész 432 hrsz. alatt felvett, belterületi, „kivett épület, udvar” megjelölésű, 2489 m2 területű, 7191 Hőgyész, Arany János u. 8. „felülvizsgálat alatt” sz. alatti ingatlan 1/1 illetősége. Az ingatlan ipari ingatlan, korábban varroda működött az ingatlanban.

 

Becsérték: 45.000.000.-Ft, azaz Negyvenötmillió forint.

Minimálár: 22.500.000.-Ft, azaz Huszonkettőmillió-ötszázezer forint. (A minimálár a becsérték 50 %-a)

Ajánlati biztosíték: 675.000.-Ft, azaz Hatszázhetvenötezer forint.

Az értékesítést ÁFA nem terheli.

 

Az ingatlant az alábbi terhek terhelik:

- 17.800.000.-Ft kölcsön és járulékai erejéig jelzálogjog terheli, melynek jogosultja az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.;

- elidegenítési és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására, melynek jogosultja az UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Az ingatlan emeleti része határozatlan időre szóló szerződéssel bérbeadásra került. A közművek visszakapcsolása a bérlő költségén és nevére történt, a költségek megtérítésére a bérlő igényt tarthat.

A vagyonelem értékesítése: harmadik értékesítés.

A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét az érintett hitelező részére megküldte a 237/2009. (X. 20.) Kormányrendelet 2 § (1) bekezdés és 4 § (2a) bekezdés alapján. A minimálár csökkentését és 4 § (2a) bekezdésben megjelölt személyek nem ellenezték.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000,- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2019. március 15. 10 óra.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019.március 30. 10 óra

A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2018. április 12.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy a vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,

- az ajánlott vételárat

- az ajánlati kötöttség vállalását.

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES KFT 12072514-00103877-00200007 sz. bankszámlájára befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adás-vételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg az elfogadott vételár 1 %+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adás-vételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Közhiteles nyilvántartásba bejegyzett vagy jogszabály alapján elővásárlásra jogosult személy vagy szervezet a felszámoló tudomása szerint nincs.

Az ingatlan az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban tekinthető meg.

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.