CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló KFT.

Kezdőlap

A CERES Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. / Cg. 14-09- 306648/ 7400 Kaposvár, Arany J. tér 5. sz.,  levélcím 7406 Kaposvár, Pf.: 8. / a Kásás-Farm Kft. „f.a.” 4100 Berettyóújfalu, Csillag utca 8. sz. /Cg.: 09-09-025101 / alatti adós gazdálkodó szervezetnek a Debreceni Törvényszék 1.Fpk.307/2018/13. sz. végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet alábbiakban részletezett vagyontárgyait:

 

1./ LEMKEN SYSTEM KORUN D 750 L típusú függesztett magágy készítő (gyári szám: 336968, évjárat: 2008)

            Becsérték: 4.192.980-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-százkilencvenkettőezer-      kilencszáznyolcvan             forint+ÁFA.

            Minimálár: 4.192.980-Ft+ÁFA, azaz Négymillió-százkilencvenkettőezer-    kilencszáznyolcvan             forint+ÁFA.

 

2./ CHALLENGER MT 635B típusú traktor (rendszám: LFK-291, gyári száma: T277011, évjárat: 2008, üzemóra: 5879)

            Becsérték: 25.533.570.-Ft+ÁFA, azaz Huszonötmillió-ötszázharmincháromezer-    ötszázhetven forint+ÁFA.

            Minimálár: 25.533.570.-Ft+ÁFA, azaz Huszonötmillió-ötszázharmincháromezer-   ötszázhetven forint+ÁFA.

 

3./ CHALLENGER MT 665B típusú traktor (rendszám: LFK-287, gyári száma: T126080, évjárat: 2009)

            Becsérték: 31.791.160.-Ft+ÁFA, azaz Harmincegymillió-hétszázkilencvenegyezer-                       százhatvan forint+ÁFA.

            Minimálár: 31.791.160.-Ft+ÁFA, azaz Harmincegymillió-hétszázkilencvenegyezer-                      százhatvan forint+ÁFA.

 

4./ NEW HOLLAND CSX7080 típusú kombájn (rendszám: MO11908, gyári száma: 371640005, évjárat: 2008)

            Becsérték: 41.643.900.-Ft+ÁFA, azaz Negyvenegymilló-hatszáznegyvenháromezer-          kilencszáz forint+ÁFA.

            Minimálár: 41.643.900.-Ft+ÁFA, azaz Negyvenegymilló-hatszáznegyvenháromezer-        kilencszáz forint+ÁFA.

 

      5./ KUHN DISCOVER XL 60 típusú tárcsa vontatott hengerrel (gyári száma: RX013,        évjárat: 2008)

            Becsérték: 12.539.700.-Ft+ÁFA, azaz Tizenkettőmillió-ötszázharminckilencezer-              hétszáz forint+ÁFA.

            Minimálár: 12.539.700.-Ft+ÁFA, azaz Tizenkettőmillió-ötszázharminckilencezer-             hétszáz forint+ÁFA.

 

6./ LEMKEN SOLITAIR 9/600 KA-DS típusú pneumatikus vetőgép (gyári szám: 270885, évjárat: 2015)

            Becsérték: 11.600.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizenegymillió-hatszázezer forint+ÁFA.

            Minimálár: 11.600.000.-Ft+ÁFA, azaz Tizenegymillió-hatszázezer forint+ÁFA.

 

7./ BISO RX-IMJ típusú elektromos oldalkasza (gyári száma: 008, évjárat: 2008)

            Becsérték: 682.560.-Ft+ÁFA, azaz Hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhatvanezer     forint+ÁFA.

            Minimálár: 682.560.-Ft+ÁFA, azaz Hatszáznyolcvankettőezer-ötszázhatvanezer   forint+ÁFA.

 

8./ NEW HOLLAND MR 675W típusú kukorica adapter (gyári száma: 766554007, évjárat: 2008)

            Becsérték: 8.699.302-Ft+ÁFA, azaz Nyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-         háromszázkettő forint+ÁFA.

            Minimálár: 8.699.302-Ft+ÁFA, azaz Nyolcmillió-hatszázkilencvenkilencezer-       háromszázkettő forint+ÁFA.

 

9./ NAS 676 típusú napraforgó adapter (gyári száma: 168/08, évjárat: 2008)

            Becsérték: 5.026.866.-Ft+ÁFA, azaz Ötmillió-huszonhatezer-nyolcszázhatvanhat forint+ÁFA.

            Minimálár: 5.026.866.-Ft+ÁFA, azaz Ötmillió-huszonhatezer-nyolcszázhatvanhat             forint+ÁFA.

 

10./ KUHN MAXIMA 6 soros függesztett vetőgép + műtrágyaszóró (gyári száma: J7669, évjárat: 2008)

            Becsérték: 6.963.350-Ft+ÁFA, azaz Hatmillió-kilencszázhatvanháromezer- háromszázötven forint+ÁFA.  

            Minimálár: 6.963.350-Ft+ÁFA, azaz Hatmillió-kilencszázhatvanháromezer-           háromszázötven forint+ÁFA.

 

11./ KUHN MAXIMA 6 soros függesztett vetőgép + műtrágyaszóró (gyári száma: J7668, évjárat: 2008)

            Becsérték: 6.963.350-Ft+ÁFA, azaz Hatmillió-kilencszázhatvanháromezer- háromszázötven forint+ÁFA.

            Minimálár: 6.963.350-Ft+ÁFA, azaz Hatmillió-kilencszázhatvanháromezer-           háromszázötven forint+ÁFA.

 

            Az 1-11. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak használt állapotúak, a nyertes pályázó szavatossági igényt nem érvényesíthet.

 

Az 1-11. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak kizárólag együtt vásárolhatók meg.

Az 1-11. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyak becsértéke összesen: 155.636.738.-Ft+ÁFA, azaz Százötvenötmillió-hatszázharminchatezer-hétszázharmincnyolc+ÁFA.

A vagyontárgyak minimálára összesen: 155.636.738.-Ft+ÁFA, azaz Százötvenötmillió-hatszázharminchatezer-hétszázharmincnyolc+ÁFA.

Az ajánlati biztosíték összesen: 4.869.103.-Ft, azaz Négymillió-nyolcszázhatvankilencezer-százhárom forint.

 

Az ÁFA a fordított adózás szabályai kerül megállapításra, magánszemélyek a bruttó árat kötelesek megfizetni.

 

A vagyontárgyak értékesítése első értékesítés.

Hitelezői választmány, hitelezői képviselő megválasztására nem került sor, a vagyontárgyakat a Körmend és Vidéke Takarékszövetkezet f.a. ingó – és vagyont terhelő zálogjoga terheli. A felszámoló szervezet az értékesítési hirdetmény tervezetét a 237/2009 (X.20.) Kormányrendelet 2 § (2) bekezdése alapján a zálogjogosult részére megküldte, aki arra észrevételt nem tett.

 

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos információk:

Ajánlatot a www.eer.gov.hu honlapon – 7000.- Ft regisztrációs díj megfizetését követően – regisztrált, tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek tehetnek. Az eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Értékesítési rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikus úton van lehetőség.

Az ajánlatok megtételének kezdő időpontja: 2019. június 07. 10:00

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. június 22. 10:00                    

A felszámolási eljárás kezdő időpontja 2018. december 07.

 

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- az ajánlattevő adatait (magánszemély esetén nevét, lakcímét, anyja nevét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, nem magánszemély esetén elnevezését, székhelyét, nyilvántartóját, nyilvántartási számát, adószámát, a képviseletre jogosult nevét és beosztását, valamint elérhetőségét,

- az ajánlattevő határozott nyilatkozatát arra nézve, hogy az 1-11. sorszám alatt megjelölt vagyontárgyakat egyben kívánja megvásárolni,

- az ajánlott vételárat, megjelölve azonban az egyes tételekre ajánlott vételárat,

- az ajánlati kötöttség vállalását,

A pályázathoz csatolni kell társaság esetén: 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által kiadott cégkivonatot vagy tanúsítványt, (külföldi cég esetében az adott ország jogrendszere szerinti nyilvántartásba vett igazolást fordítással együtt), aláírási címpéldányt vagy aláírás-mintát, egyéni vállalkozó esetében e minőségét hitelt érdemlően igazoló okiratot, magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya.

Az ajánlattevő köteles az ajánlati biztosítékot a CERES Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072514-00103887-00200007 sz. bankszámlájára befizetni, és az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását a pályázathoz mellékelni.

 

Amennyiben az ajánlati biztosíték igazolása, a csatolni szükséges iratok bármelyike, vagy az adatok, nyilatkozatok bármelyike hiányzik, a pályázat érvénytelen.

 

A pályázat elnyerése esetén vevő kijelölésre lehetőség nincs.

Az eredménytelenül vagy érvénytelenül pályázó részére a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalja.

A pályázat nyertese a pályázati határidő lejártának napjától számított 30 napos ajánlati kötöttséget köteles vállalni.

A pályázati kötöttség vállalásáról a pályázatban már nyilatkozni kell.

A felszámoló az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételárat ajánló pályázatát fogadja el.

A pályázat nyertese az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 20 napon belül köteles a szerződést megkötni a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével.

A szerződés megkötésének feltétele az 1 % jutalék működtető felé történő megfizetésének igazolása.

Az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, ha a szerződést nem köti meg, ha a szerződés létrejön, de a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

Az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd köti meg az elfogadott vételár 1 %+ÁFA díjért, a szerződéskötés költségei a nyertes pályázót terhelik.

A vételárat a nyertes pályázó az adásvételi szerződés aláírását követő 30 napon belül köteles banki utalással teljesíteni a szerződésben megjelölt bankszámlára.

Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámít.

A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, az ajánlattevők közt nyilvános elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit a felszámoló állapítja meg, és az ártárgyalás megkezdését 15 nappal megelőzően a résztvevőkkel elektronikusan ismerteti.

Az elővásárlásra jogosultak e jogukat kizárólag a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy a kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Az elővásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban bejelenteni szíveskedjenek.

Az ismert elővásárlásra jogosultak, valamint az írásban bejelentett, e jogukkal élni kívánó szervezetek, személyek részére a felszámoló a kialakult vételárat írásban közli, megjelölve a nyilatkozattételre fennálló határidőt is.

A vagyontárgyak az EÉR-en keresztül egyeztetett időpontban és helyszínen tekinthetők meg.


 

Felszámolóbiztosok

  • Dr. Vass Magdolna
  • Dr. Csobánci Eszter
  • Ecsédi András
  • Pápai Zsolt

 

Központi e-mail cím:
titkarsagceres [ @ ] t-online.hu

Központi telefon:
06 70-385-4742


Központi ügyintézés helye és levelezési cím:
1135 Budapest, Tahi utca 79/A. fszt.3.

 

A társaság ügyvezetője:

  • Pápai Zsolt
    06 70 618-8251

Ez a weboldal sütiket (cookies) használ, hogy segítse az azonosítást, a navigációt és egyéb hasznos funkciókat. Az oldal használatával elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az eszközén.